Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS)

Początki Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego sięgają 1911 roku gdy prof. Wacław Dąbrowski tworzył w Warszawie Instytut Przemysłu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej. W 1949 roku Minister Rolnictwa Przemysłu Rolnego i Spożywczego powołał zarządzeniem Główny Instytut Przemysłu Rolnego i Spożywczego (GIPRiS). Instytut kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę, ostatnia została nadana w 2012 r. po włączeniu w jego struktury dwóch innych instytutów z wieloletnią tradycją: Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz Instytutu Przemysłu Cukrowniczego, jak też kilku innych laboratoriów badawczych. Obecnie składa się z 12 zakładów merytorycznych, wyposażonych w nowoczesne laboratoria i stosujących ponad 600 akredytowanych metod badawczych.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS) posiada kategorię naukową A, prowadzi prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Znaczna część prac o aplikacyjnym charakterze, obejmuje swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują większość branż przemysłu rolno-spożywczego: mleczarstwo, drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarstwo i cukiernictwo, przemysł koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczy, mięsny i tłuszczowy oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.). Instytut prowadzi badania nad otrzymywaniem nowych produktów spożywczych przez: modyfikacje procesów bioinżynieryjnych, enzymatyczne modyfikacje składników żywności, opracowanie technologii i techniki otrzymywania i stosowania biopreparatów, opracowywanie technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia (żywność funkcjonalna i dietetyczna), modyfikacje procesów technologicznych wytwarzania koncentratów spożywczych i używek (ekstrakcja, suszenie, prażenie, ekstruzja, aglomeracja).

Misją Instytutu jest kreowanie nowoczesnych, energooszczędnych, bezodpadowych technologii z zakresu ww. branż przemysłu spożywczego, a także rozwiązań technicznych i przedsięwzięć służących doskonaleniu jakości i zapewnianiu bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska. Działalność IBPRS w ponad 50% finansowana jest ze źródeł pozabudżetowych i poprzez działania o innowacyjnym charakterze wdrożeniowym.

W Instytucie zatrudnionych jest ogółem235 pracowników, w tym 5 profesorów, 11 osób ze stopniem doktora habilitowanego oraz 37 ze stopniem doktora.

Prezentacja priorytetowych projektów badawczych

 • Platforma żywnościowa (GOSPOSTRATEG – NCBR);
 • Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych (BIOSTRATEG – NCBR);
 • Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych (BIOSTRATEG – NCBR);
 • Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta (BIOSTRATEG – NCBR );
 • Opracowanie receptur i technologii przetwarzania innowacyjnych produktów: napoje, desery, skoncentrowanych substancji słodzących przeznaczonych do określonej grupy osób o szczególnych potrzebach żywieniowych: osób z nadwagą i diabetyków, dzieci i osób starszych (PBS – NCBR);
 • Rozwój urządzenia obiektywnej wizualnej oceny jakości tusz wieprzowych, która będzie uwzględniać klasyfikacji EUROP, jak również dodatkowych czynników jakościowych, wykorzystując różne techniki pomiarowe (PBS – NCBR);
 • MIRRI Infrastruktura badawcza zasobów mikrobiologicznych – (7PR).

Kluczowe osiągnięcia

IBPRS prowadzi badania w obszarze nauk o żywności, dostarczając innowacyjne technologie dla produkcji żywności. Przez ponad 70 lat IBPRS uczestniczył w postępie technologii żywności, tworząc m.in. nowe metody analityczne, technologie i receptury. Liczne osiągnięcia dokonane w dziedzinie nauki i technologii żywności, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości żywności. Wśród wielu osiągnięć, można wymienić następujące:

 • Ponad 100 krajowych i międzynarodowych patentów oraz ponad 25 wdrożeń technologicznych w przemyśle spożywczym w ostatnich latach;
 • Ponad 150 publikacji naukowych rocznie;
 • Opracowanie wysoko wydajnych kultur bakterii dla przemysłu rolno-spożywczego;
 • Opracowanie receptur i technologii dla żywności dietetycznej, produktów bezglutenowych itp.;
 • Opracowanie technologii produkcji makaronów i kasz instant;
 • Wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biopaliw drugiej generacji;
 • Badania i kontrola procesów technologicznych w przemyśle rolno-spożywczym.

Kluczowe słowa głównych obszarów badawczych:

bezpieczeństwo żywności, analiza żywności, jakość żywności, bioróżnorodność, żywność funkcjonalna, koncentraty spożywcze, odnawialne źródła energii, produkty skrobiowe, technologia fermentacji, przemysł mięsny i tłuszczowy, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, piekarstwo, gorzelnictwo, chłodnictwo, przemysł cukrowniczy, mikrobiologia, przemysł mleczarski, kolekcja kultur drobnoustrojów przemysłowych.

Oferta usługowa

 • Wdrażanie innowacji i nowych technologii, prace rozwojowe i demonstracyjne;
 • Rozwój nowych funkcjonalnych produktów spożywczych/receptur dedykowanych grupom docelowym o szczególnych potrzebach żywieniowych;
 • Pomoc i doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych;
 • Analizy i ekspertyzy dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych;
 • Usługi informacyjne i edukacyjne (w tym szkolenia) w dziedzinie biotechnologii żywności;
 • Współpraca naukowa i technologiczna w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

 • Prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności/ surowców/ suplementów/ dodatków do żywności, receptur i technologii produkcji innowacyjnych produktów spożywczych, konserwacji żywności i opakowalnictwa;
 • Projektowanie/ budowa/ wdrażanie systemów monitorujących produkcję żywności;
 • Doradztwo techniczne/ technologiczne/ ekonomiczne dla przemysłu spożywczego;
 • Rozwój metod analitycznych do oceny jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS o statusie krajowego i międzynarodowego organu depozytowego drobnoustrojów, zarejestrowana w World Federation for Culture Collections (IAFB 212), zapewniająca długotrwałe, stabilne i bezpieczne przechowywanie i kontrolę cech szczepów bakterii, drożdży i grzybów izolowanych z różnych naturalnych środowisk do zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym i paszowym.

Wydawnictwa Instytutu

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (j. polski) – kwartalnik wydawany od 2011 r. (będący kontynuacją następujących czasopism: „Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego”, „Rocznik Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego”, „Tłuszcze Jadalne”).

Dane adresowe

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36,

02-532 Warszawa, Polska

tel.: (+48) 22 606 30 00, fax: (+48) 22 849 04 26

e-mail: ibprs@ibprs.pl

https://www.ibprs.pl